Onze commissies Onze commissies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
We willen een actieve, gastvrije en bruisende kerkgemeenschap zijn, waar iets van uitgaat. Dat willen we concreet bereiken door boeiende kerkdiensten en door in en om de kerk en Schakel meer activiteiten te organiseren. Samen met u. Samen met jullie. Samen werken aan een bruisende kerkgemeenschap waarin u zich thuis voelt: dat willen we toch allemaal? Doet u mee?

Onze commissies         

Activiteitencommissie

Het kloppend hart van vele activiteiten binnen de Protestantse Gemeente is de activiteitencommissie. Zij zorgen met een wisselende groep vrijwilligers iedere keer weer met koffie en soms lunches voor een warm welkom en een uitstekende sfeer. Zij werken mee aan de organisatie van de startzondag, de snuffelmarkt, de ontmoetingsmiddagen voor senioren en de kerstmaaltijd.

Wilt u meedraaien als vrijwilliger of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met :
Margré Schoondermark, tel 0411-678565, e-mail: sonix666@home.nl

Top

 


Archiefbeheer

De taak van de archiefbeheerder is het vastleggen en bewaren van alle belangrijke stukken die betrekking hebben op onze kerk, zodat ze voor het nageslacht beschikbaar blijven.

De vormers van het archief zijn de scriba van de Kerkenraad, de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er allerlei commissies in de gemeente werkzaam die stukken met vaak belangrijke informatie produceren die voor de geschiedenis van de kerkelijke gemeente bewaard moeten blijven.

Tenslotte bevatten kerkarchieven ook jaarboekjes, kerkbodes, eigen uitgaven, krantenknipsels, foto's, geluidsbanden enz.

Voor meer informatie:
Mevr. T. van Leenen, tel.: 0411-682608/ 06-81779097, e-mail: archief@pg-boxtel.nl

Top

 


Begraafplaats

Aan het Ronduutje 12 te Boxtel ligt de Protestantse Begraafplaats, een beschermd dorpsgezicht wat in ons dagelijks denken niet zo vaak zal voorkomen. Op deze plek liggen gedenkstenen bijeen die samen een mooi en rijk beeld geven van een belangrijk gedeelte van ons verleden.

De laan met oude beuken siert de ingang van de begraafplaats met zijn talrijke prachtige bomen waarbij één er uit springt, namelijk de zeer zeldzame rode beuk.

Op deze begraafplaats kunnen overledenen begraven of bijgezet worden. De begraafplaats is bedoeld voor personen die direct of via verwantschap een band hebben met de Protestantse Gemeente in Boxtel en ook van wie reeds verwanten begraven of bijgezet zijn op de begraafplaats. Een groep vrijwilligers onderhoudt de begraafplaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Cees van den Nieuwenhuizen, tel 06-53777311, e-mail: cvdnieuwenhuizen@kpnplanet.nl

Top

 

Bloemencommissie

De bloemencommissie bestaat uit een aantal gemeenteleden, die om de beurt ervoor zorgen dat er bij elke eredienst een mooi boeket bloemen op de avondmaalstafel staat. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid het boeket naar het adres dat door de diakonie is bepaald. Tevens zorgt deze commissie voor de versiering van de kerk bij speciale feesten, b.v. kerstmis.

Gemeenteleden, die het leuk vinden om in de commissie mee te draaien of die incidenteel bij speciale gelegenheden mee willen helpen, zijn van harte welkom!

Voor meer informatie :
Nettie Wassenaar, tel: 0411-674535, e-mail: nettiefluit@gmail.com

Top

 

Cantorij

Muziek en zang zijn in de kerkdienst van wezenlijk belang. Met de cantorij worden de muzikale mogelijkheden een stuk groter. De cantorij is onderdeel van de eredienst. Daarin functioneert zij in het voorgaan in het lied. Juist bij onbekende of minder bekende melodieën kan een cantorij er de draagkracht aan geven. De cantorij zingt ook liederen die niet geschikt zijn voor gemeentezang, maar die wel goed passen in de liturgie. Ook zo kan ze de kerkdienst verrijken.

We kunnen wel wat versterking gebruiken. We streven naar een bezetting van vier personen per stem.

Contactpersoon: Clemens Kraëmer, tel 06-18303142,-  e-mail: ckraemer@exs4all.nl

Top

  

Commissie Vorming

Een veranderende maatschappij en veranderende inzichten vragen voortdurend om bezinning. Het geloof is geen vanzelfsprekende zaak. Hoe gaan wij om met de traditie van kerk en geloof. Hoe gaan we om met de vragen van onze tijd die op ons afkomen. Daarom willen we een lerende gemeente zijn.

Tot Vorming behoren die activiteiten, waardoor het leerproces van gemeenteleden in beweging komt. De doelstelling is: Het aanbieden van een programma, dat informatie en inspiratie verschaft en dat ruimte biedt voor geloofsverdieping. Een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, kunst en muziek kan tevens het gemeenschapsgevoel ondersteunen en bevorderen. Dit programma is toegankelijk voor mensen binnen en buiten de gemeente.

Wilt u meedenken ?

De Commissie Vorming:

Marianne van Krimpen (mariannevankrimpen@gmail.com)
Iet Wachter
Henny Jansen
Henk en Elly Boots
Taede Zandstra

Top


Interreligieus Platform Boxtel

Wat we doen:

We zoeken naar manieren om duidelijk te maken dat er veel is dat ons bindt in de diverse religies. We gebruiken hiervoor o.a. lezingen en ontmoetingen.

We hebben een leskist voor de basisscholen samengesteld en daar wordt gebruik van gemaakt. Ook organiseren we in samenwerking met de Cultuurbox excursies via het project “Heilige Huisjes” voor de basisscholen naar de diverse gebedshuizen in onze gemeente.

Deelnemers:
Ria Groen    (Protestantse kerk)
Mohammed Rahmoune   (Marokkaanse moskee)
Onbekend   (Katholieke kerk)

We komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Hulp die we kunnen gebruiken: gemeenteleden die betrokken willen worden bij een speciale activiteit, bv. bij de organisatie van de excursies voor de basisscholen of een extra deelnemer vanuit onze gemeente in het platform.

Contactpersoon: Ria Groen, tel  0411-677041, e-mail: mgroendekool@hotmail.com

Top

 

Jeugdwerk

Doelgroep: de jeugd, kinderen (4 tot 11 jaar) en jongeren (11 tot 17 jaar).

Voor meer informatie over het jeugdwerk kunt u kijken op hun eigen bladzijde van deze site. Coördinatie is in handen van Henrike van Ruremonde, jeugdwerk@pg-boxtel.nl
 

Top

 

Kerkblad Tertius (zie ook de aparte pagina Kerkblad Tertius)

Tertius is de naam van het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Boxtel. De naam betekent derde, is de naam van de secretaris van Paulus, die zelf ook een belangrijke brief heeft geschreven. Het is ook de naam van een ster in het sterrenbeeld Ossenhoeder.

Achtmaal per jaar komt Tertius uit. Iedere uitgave bestaat uit ca. 215 exemplaren. Het kerstnummer wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse kerk. Dit zijn circa 280 adressen.

Het is ook mogelijk Tertius digitaal te ontvangen via de contactpersoon.

Redactie:

-
Kathinka v.d. Ven- Tamerius
- Sjoerd Groen
Te bereiken via: tertius@pg-boxtel.nl

Contactpersoon bezorging:
- Bert Schoondermark,  tel  0411-678565,  e-mail: sonix666@home.nl

Top

 

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de Protestantse Gemeente Boxtel. Het werkgebied omvat de kernen Boxtel, Esch, Liempde en Lennisheuvel. Zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Besturen gaat gepaard met vergaderen; de kerkenraad komt in de regel negen keer per jaar bij elkaar.

De kerkenraad bestaat uit:

 • Predikant - vacature
 • Voorzitter - mevr. Hetty Kelfkens
 • Scriba - mevr. Margré Schoondermark
 • Pastoraal Ouderling - Vacature
 • College van diakenen - mevr. Andrea Peters, 1 vacature
 • College van Kerkrentmeesters - dhr. Pieter Springer, Mevr. Thea van Leenen, mevr. Hetty Kelfkens
 • Scriba: mevr. Margè Schoondermark, tel.: 0411-678565, e-mail: scriba@pg-boxtel.nl

Top

 


Koffiecommissie

De koffiecommissie bestaat uit een groep van ongeveer 10 vrijwilligers. Iedere eerste zondag van de maand verzorgen twee personen het koffiedrinken na de kerkdienst. Ook na bijzondere diensten zoals doopdiensten en afscheidsdiensten wordt er koffie, thee en limonade geschonken. Traditioneel wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie glühwein geserveerd.

Contactpersoon: Hetty Kelfkens, email: 
koffiecommissie@pg-boxtel.nl

Top

 

Kosters

Een groep enthousiaste kerkleden zorgt iedere zondag en bij speciale diensten voor het voorbereiden van de kerk, ook tijdens de dienst worden hand en spandiensten verricht.

Wilt u deze groep komen versterken dan kunt u kontakt opnemen met het College van Kerkrentmeesters: dhr. B. Schoondermark, tel.: 0411-678565, e-mail: sonix666@home.nl

Top

 

Lectoren

Lector zijn is een mooie taak. De lector verzorgt (een deel van) de schriftlezingen. Soms assisteren zij ook de ambtsdrager van dienst.

Contactpersoon: Ko Suurmond, tel 0411-676535, e-mail: jsuurmond@cs.com

Top

 

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie zorgt voor de vormgeving van de eredienst, zoals:

 • Bezinning en voorlichting.
 • Waar zijn we mee bezig in de eredienst?
 • Hoe wordt de dienst ingevuld?
 • Hoe bereiden we elkaar in de gemeente voor op nieuwe mogelijkheden?
 • Praktische organisatie van de eredienst. Bijvoorbeeld: welke liederen gebruiken we, hoe vieren we de sacramenten?
 • Coördinatie medewerkers. Zoals het werven van lectoren, zangers, instrumentalisten en andere medewerkenden aan de diensten.

De liturgiecommissie is op dit moment niet actief. De commissie kan weer actief worden als er vragen op liturgisch gebied leven en tevens als er personen zijn om de commissie te bemensen.

Contactpersoon: Scriba: mevr. Margré Schoondermark, tel.: 0411-678565, e-mail: scriba@pg-boxtel.nl

 

Top

 

Onderhoud kerk- en bijbeltuin

Bij het kerkgebouw hoort een kerkhof met tuin, ook is er een bijbeltuin, in deze tuin staan planten die in de Bijbel genoemd worden of een Bijbelse naam dragen. Nieuwe stekjes en planten zijn welkom.

Deze tuinen worden onderhouden door een groep vrijwilligers, en ook hier zijn altijd nieuwe vrijwilligers welkom!

Contactpersoon:
dhr. B. Schoondermark, tel.: 0411-678565, e-mail: sonix666@home.nl

Top

 

Organisten

De organist is verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte van de eredienst. Belangrijkste taak is de begeleiding van de gemeentezang, maar hij/zij verzorgt ook andere muzikale onderdelen van de dienst. De organist zorgt verder voor begeleiding van de cantorij, andere zangers en instrumentalisten. In onze gemeente spelen drie organisten.

Contactpersoon : Hans van der Haagen, tel 0411-673760 of 0613334971 email: hvdhaagen@hotmail.com

Top

 

Pastoraat / Diaconaat

Bezoek van de kerk: in de gemeente is het een goede gewoonte om elkaar aandacht te geven en te bezoeken. Zo dienen wij elkaar op onze levensweg. Soms kan het helpen om je zorgen te delen, bijvoorbeeld bij ziekte, ziekenhuisopname, moeilijke omstandigheden, overlijden. Predikant, pastorale ouderling en contactpersoon bekijken in overleg wie het gemeentelid bezoekt.

De wijkcontactpersoon brengt een bezoek bij nieuwe kerkleden of bij de geboorte van een kind, als dit op prijs gesteld wordt. Als er geen wijkcontactpersoon is, zal de pastorale ouderling contact leggen.

Pastorale ondersteuning door de predikant kan gevraagd worden b.v. bij ernstige ziekte, problemen in de persoonlijke sfeer, geloofsvragen.

Top

 


Predikant  (Zie de eigen pagina van de predikant)

 

De werkzaamheden van de predikant zijn in het kort:

 • Eredienst: het leiden van de kerkdiensten op zondag en bij gelegenheden als huwelijk en uitvaart.
 • Bestuur: de predikant adviseert de kerkenraad en desgewenst andere vrijwilligers in de kerk. Kerkenraad en predikant geven samen leiding aan de opbouw van de gemeente.
 • Vorming: inhoud geven aan momenten van bezinning of pastorale vorming. Zo mogelijk wordt een vorm van catechese, een gesprekskring of een lezing verzorgd.
 • Pastoraat: pastorale ondersteuning kan gevraagd worden b.v. bij ernstige ziekte, problemen in de persoonlijke sfeer, geloofsvragen. Het is mogelijk om een aantal gesprekken af te spreken met een bepaald doel.

Personen die het moeilijk vinden om zelf contact op te nemen, kunnen hun wens kenbaar maken aan hun contactpersoon of aan de pastorale ouderling.

Bereikbaarheid:
 

Top

 

Preekvoorziening

Het doel van de preekvoorziening is ervoor te zorgen dat op elke zondag een voorganger in de dienst voorgaat en ook in de Stille Week, in de Kerstnacht, op 1e Kerstdag en op Oudejaarsavond.

Contactpersoon: Tom van der Heijden, e-mail: preekrooster@pg-boxtel.nl

Top

 

Schakel (zie ook de pagina Huur Kerk en Zaal)

Sinds 2007 hebben we de nieuwe Schakel in gebruik. Niet alleen wij als gemeente maar ook mensen van buiten onze gemeente weten de weg naar de Schakel te vinden.

Als kerkelijke gemeenschap gebruiken wij de Schakel voor:

 • kerkelijke activiteiten
 • koffiedrinken
 • kinderkerk PAKS
 • Prokath
 • werkgroepen.

De Schakel evenals de Kerk kan door iedereen gehuurd worden voor:

 • exposities
 • recepties
 • vergaderingen
 • concerten
 • en overige bijeenkomsten
 • Ook de gemeente Boxtel maakt veelvuldig gebruik van onze kerk voor burgerlijke huwelijken.

Reserveringen zijn mogelijk bij het College van Kerkrentmeesters:
e-mail: verhuur@pg-boxtel.nl

Top

 


ZWO commissie

De afkorting ZWO staat voor: Zending, Wereld-diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie steunt doelen in het buitenland. De Diaconie richt zich juist op doelen binnen Nederland.

De ZWO-commissie ontvangt via kerkbalans jaarlijks een percentage aan giften van de gemeenteleden. Dit bedrag wordt besteed aan noodhulp, verdubbeling van collectes en dergelijke ten behoeve van een gekozen doel. Verder wordt er aandacht en geld geschonken aan gevraagde noodhulp.

Ieder jaar wordt door de penningmeester een jaarverslag gemaakt en wordt verantwoording afgelegd aan de diaconie en kerkenraad. Ook in Tertius wordt ieder jaar een lijst opgenomen, zodat de gemeenteleden kunnen zien waaraan het door hen geschonken geld besteed wordt.

De ZWO verzorgt de publiciteit van de door Kerkinactie aanbevolen collectes gedurende het jaar. Zij doet dit door vermelding in het Kerkblad Tertius, verzorging van de mededelingen en het ophangen van fotomateriaal en posters. In de Veertigdagentijd en de Adventstijd wordt extra aandacht gevraagd voor de collectes.

Contactpersoon: Taede Zandstra, e-mail: taede.zandstra@ziggo.nl

Top

 

 

 

terug